Algoriddmeaannmehoelaah

 

Alls juh ellukkuh ceerr inn eenn texksd un woort andursz sgreivt, cann cheen enculluh kommpjoetter dieh texxd ondseiffurrun terrweill wei udt well cunnun leesen.

Egd waarr.

Allz je elkuh keerr ihn uhn texzt unn woorrddtt anndurrz schreifd, cahn geehnn enkeluhh commpjoeterr diehh tekzd ontcijfferrenn terwijll wijh utt welh kuhnnenn leezzehn.

Eggtt wwaahr.

Buddengk daahr maarr eennz uhnn alchooridmuhh foorr.

Artikelen

Share This