AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en stelt zwaardere eisen aan partijen die persoonsgegevens verwerken. Ook geeft de AVG aan de personen wiens gegevens worden verwerkt meer rechten en een betere bescherming dan voorheen.
Jmay.nl heeft haar beleid aan de AVG aangepast en de nodige maatregelen getroffen. Meer hierover leest u in onze Privacy Regels. Daarin leggen wij uit of en zo ja, welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Ook leest u hoe wij cookies gebruiken en uw gegevens beveiligen. Zo voldoet jmay.nl aan de eisen van de AVG en kunt u met een gerust hart onze diensten gebruiken. Lees hier meer over jmay.nl en de AVG

Privacy Regels

Contactgegevens

https://jmay.nl Telefoon: +31 651 068 949. Webmaster is de Functionaris Gegevensbescherming van jmay.nl. De webmaster is te bereiken via john@mcrbv.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

jmay.nl Verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via john@mcrbv.com, dan verwijderen wij deze informatie..

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

jmay.nl Verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; Om uw persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

jmay.nl Neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van jmay.nl) tussen zit. jmay.nl Gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MAILCHIMP voor het aanleggen van een e-mail adressenlijst, EXEL voor het clusteren en ordenen van e-mail adressen. De gegevens die wij met deze programma’s verwerken, zijn alleen in te zien door medewerkers van jmay.nl en alleen voor het doel zoals hiervoor omschreven onder “Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken”..

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

jmay.nl Bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen uw naam en e-mail adres zodra de relatie tussen u en jmay.nl ophoudt te bestaan en er geen verplichtingen resteren dan wel redenen zijn om nog langer contact te onderhouden..

Delen van persoonsgegevens met derden

jmay.nl Verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

jmay.nl Gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door jmay.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar john@mcrbv.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. jmay.nl Wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

jmay.nl Neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via john@mcrbv.com.

Share This